w w w . p r a w n i k w p o m o c y s p o ł e c z n e j . p l prawnikwpomocyspolecznej.pl - Zasiłek dla opiekuna

Zasiłek dla opiekuna

     

    W nawiązaniu do wykładni, która zaczęła krążyć niedawno wśród pracowników świadczeń rodzinnych, zgodnie z którą to osobie uprawnionej do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie decyzji wydanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, która utraciła to prawo z dniem 1 lipca 2013 r. należy przyznać zasiłek dla opiekuna, niezależnie od okoliczności pozostawania w związku małżeńskim, poniżej przedstawiam swoje stanowisko. 
1. Zasada – zasiłek opiekuńczy należy przyznać, jeżeli osoba ubiegająca się spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.
 
2. Art. 17 ust. 2 pkt a ustawy o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. w sposób jednoznaczny i nie budzący żadnych wątpliwości stanowi, że prawo do świadczenia pielęgnacyjnego nie przysługuje jeżeli osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 
3. Literalna wykładnia wskazuje więc w sposób jednoznaczny że w przypadku złożenia wniosku przez małżonka w związku z opieką nad drugim małżonkiem, świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje i basta. Z taką samą sytuacją mamy do czynienia gdy inna osoba z rodziny (syn) składa wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nad matką, która pozostaje w związku małżeńskim!!!!!
 
4. To nie są prawa nabyte, jak twierdzą niekórzy prawnicy. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego wygasła z mocy prawa. Mamy do czynienia z odrębną ustawą i odrębnym świadczeniem, które notabene nawet nie jest świadczeniem rodzinnym. Dlatego też twierdzenie, zgodnie z którym to zasiłek ten należy przyznać z uwagi na fakt, że w dniu w którym Samorządowe Kolegium Odwoławcze procedowało świadczenie to się po prostu należało, bądź z uwagi na sam fakt, że samo Kolegium przyznało w/w świadczenie pielęgnacyjne pozbawione jest racjonalnego uzasadnienia.
 
5. Wykładnia Samorządowego Kolegium Odwoławczego NIE WIĄŻE żadnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Organ ten, jako II instancja ma jedynie uprawnienia reformatoryjne. Może uchylić decyzję i orzec “po swojemu”. Nawet w przypadku uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia interpretacja i wykładnia dokonana przez SKO nie jest wiążąca, tym samym nawet w takim przypadku nie mamy prawa przyznać świadczenia pielęgnacyjnego. Wiążąca dla ośrodka jest tylko wykładnia dokonana przez Sąd Administracyjny i tylko w tej konkretnej, indywidualnej sprawie, w której Sąd miał sposobność się wypowiedzieć.
 
   Proponuję więc, nadal odmawiać zasiłku opiekuńczego w przypadku, gdy osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim. Samorządowe Kolegium Odwoławcze, jeżeli tylko zechce samo weźmie odpowiedzialność za swoją wykładnie przepisów.
 
 
Dalej, odpowiadając na pytanie – z kim mamy przeprowadzać wywiad środowiskowy????
 
1) Wywiad przeprowadzamy z osobą ubiegającą się o świadczenie, zgodnie z ogólnymi zasadami ustawy o pomocy społecznej.
 
2) Wywiad przeprowadzamy  w miejscu w którym sprawowana jest opieka....
 
3) Technicznie w składzie rodziny wymieniamy osoby gospodarujące z osobą, która sprawuje opiekę (dochody, nauka, praca itp itd).
 
4) Obok ustaleń stosownie do pkt 3 w wywiadzie nie może zabraknąć danych o osobie wymagającej opieki, o współlokatorach, najbliższej rodzinie (nauka, praca, itp itd).
 
5) Wywiad powinien zostać przeprowadzony “funkcjonalnie”, tak by dawał jasny obraz rodziny osoby sprawującej opiekę a także rodziny osoby wymagającej opieki.
 
Należy pamiętać, że to moje osobiste zdanie ....Wyraź swoją opinię i oceń artykuł:

"Zasiłek dla opiekuna"
Komentarze, te dobre i te złe...

 • Zasiłek dla opiekuna
  Opiekunka - June 12, 2014, 12:10 pm
  Cytat z wyroku : http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/902DA11F77
  I OSK 2401/12 - Wyrok NSA z 2013-07-19
  orzeczenia.nsa.gov.pl


  " przyjęta przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie jedynie gramatyczna (językowa) wykładnia art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a) u.ś.r. jest niewłaściwa i nie może być zaakceptowana w demokratycznym państwie prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji), gdyż jej wynik prowadziłby do sprzeczności z podstawowymi wartościami konstytucyjnymi, takimi jak ochrona małżeństwa i dobra rodziny (art. 18 i art. 71 Konstytucji RP) oraz niczym nieuzasadnionego naruszenia zasady równości wobec prawa (art. 32 ust. 1 Konstytucji) – tak Trybunał Konstytucyjny w cz. III pkt 4 uzasadnienia wyroku z dnia 15 listopada 2006 r., P 23/05, OTK-A 2006/10/151 oraz w cz. III pkt 3 wyroku z dnia 18 lipca 2008 r., P 27/07, OTK-A 2008/6/107)."
 • Świadczenia rodzinne
  Paweł - June 12, 2014, 12:26 pm
  4. to nie są prawa nabyte ,,które notabene nawet nie jest świadczeniem rodzinnym" W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650) wprowadza się następujące zmiany: Rozdział 3
  Świadczenia opiekuńcze .c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,3,17,49,394,78531,20140515,art-16-17b-swiadczenia-opiekuncze.html Jakby nie czytać to ZDO jest w świadczeniach rodzinnych.
 • Opinia zasiłku dla opiekuna
  Irek - June 12, 2014, 3:50 pm
  Ta opinia powinna być wykluczona z obrotu prawnego na tle wydanych prawomocnych wyroków NSA i WSA,a samochodu do naprawy bym napewno nie oddał do naprawy

Add a comment

Title:
Your Name(*):
Email:
Reply Notify:
Website:
Comment(*):
Code in the picture: This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
 
Trackback-URL