w w w . p r a w n i k w p o m o c y s p o ł e c z n e j . p l prawnikwpomocyspolecznej.pl - Szkolenia KPA dla pracowników ośrodka pomocy społecznej

Szkolenia KPA dla pracowników ośrodka pomocy społecznej

Szkolenie KPA


 

Szanowni Państwo,

 

Po wielu latach pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej, w końcu mogę złożyć na Państwa ręce propozycję kompleksowego i dopasowanego do warunków naszej pracy, szkolenia z procedury administracyjnej.Przygotowany przeze mnie materiał szkoleniowy, skierowany jest w głównej mierze do kadry kierowniczej ośrodka oraz pracowników obsługujących pomoc społeczną i szeroko rozumiane świadczenia rodzinne (tak w raz z ustawami pokrewnymi do których zastosowanie znajdują pomocniczo przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego).

______________________________________________________________________________

W trakcie szkolenia, o którym mowa powyżej, omówiona (e) zostaną (między innymi):

 

 • Pozycja ustrojowa ośrodka pomocy społecznej;
 • Zakres przedmiotowy zastosowania Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Zasady ogólne procedury administracyjnej;
 • Właściwość miejscowa i rzeczowa ośrodka pomocy społecznej;
 • Kwestie związane z wyłączeniem pracownika ośrodka od udziału w sprawie;
 • Status strony w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w ośrodku;
 • Terminy załatwiania spraw administracyjnych w ośrodku;
 • Doręczenia w postępowaniu administracyjnym;
 • Wezwania w postępowaniu administracyjnym;
 • Terminy w postępowaniu administracyjnym;
 • Szeroko rozumiane postępowanie administracyjne;
 • Udostępnianie akt gromadzonych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych w Ośrodku;
 • Dowody w postępowaniu administracyjnym;
 • Rozprawa administracyjna;
 • Zawieszenie postępowania administracyjnego;
 • Decyzje i postanowienia w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w ośrodku;
 • Odwołania od decyzji konstruowanych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych w ośrodku;
 • Zażalenia od postanowień konstruowanych w toku postępowań administracyjnych prowadzonych w ośrodku;
 • Postępowania nadzwyczajne, w tym między innymi wznowienie postępowania administracyjnego, stwierdzenie nieważności decyzji, zmiana bądź uchylenie decyzji ostatecznych i prawomocnych;
 • Procedura wydawania zaświadczeń w ośrodku pomocy społecznej;
 • Tryb i zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w ośrodku;

 ________________________________________________________________________________________________________

Pełny zakres oferty przedstawia bogate orzecznictwo traktujące o szczególnych rozwiązaniach proceduralnych dotyczących pracy w ośrodku pomocy społecznej.

Przepisy omawiane są na konkretnych przykładach, które swoje źródło czerpią w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w ośrodku pomocy społecznej (między innymi) ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ale także ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Uczestnicy szkolenia usłyszą także o szczególnych rozwiązaniach stosowanych w procedurach administracyjnych prowadzonych w ośrodku, a zaczerpniętych z Kodeksu cywilnego i procedury cywilnej, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, bądź w innych ustaw, które nie mogą być obce wszystkim pracownikom ośrodka pomocy społecznej.

________________________________________________________________________________________________________

Z uwagi na obszerność zagadnienia, szkolenie podzieliłem na dwa moduły.

 

 

Moduł I – 8 godzin zegarowych (z jedną 30 minutową przerwą) – dla pracowników cieszących się doświadczeniem w prowadzeniu postępowań administracyjnych z pomocy społecznej i szeroko rozumianych świadczeń rodzinnych.

Moduł II – 14 godzin zegarowych (z dwiema 30 minutowymi przerwami) – dla pracowników, którzy oczekują kompleksowego omówienia procedury administracyjnej w postępowaniach prowadzonych w ośrodku pomocy społecznej.

Uczestnicy szkolenia, mogą liczyć na pisemny wyciąg omawianych w jego trakcie przepisów (wraz z orzecznictwem przywołanym w trakcie szkolenia), jak również certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, jego tematykę oraz ilość godzin godzin szkolenia.

Co istotne, szkolenie może zostać przeprowadzone w Państwa ośrodku, przy wykorzystaniu pomieszczeń i środków technicznych znajdujących się w Państwa dyspozycji. Pozwala to ograniczyć koszty uczestnictwa w szkoleniu do niezbędnego minimum, bez konieczności pokrywania kosztów delegacji służbowych, wynajmowania pomieszczeń, czy też kosztów cateringowych.

Cena jaką mogę Państwu zaoferować za poszczególne moduły szkoleniowe, musi zostać uzgodniona indywidualnie, w zależności od wymagań klienta, trasy dojazdu, obsługi serwisowej szkolenia.

W przypadku zainteresowania propozycją doskonalenia zawodowego w powyższym zakresie, zachęcam do kontaktu e – mail, bądź do rozmowy telefonicznej, w trakcie której uzgodnione zostaną podstawowe warunki realizacji zamówienia.

 

Grzegorz Rajski