w w w . p r a w n i k w p o m o c y s p o ł e c z n e j . p l prawnikwpomocyspolecznej.pl - Wasze pytania

   Wasze pytania:

Wasze pytania   
   Dotychczasowe doświadczenie zdobyte w okresie prowadzenia tej strony pozwala twierdzić, że każdy z was jest spragniony odpowiedzi na często drobne, choć istotne z punktu widzenia codziennej pracy w ośrodku pytania.

    W zakładce tej znajdziecie odpowiedzi na te najbardziej ciekawe i trudne do znalezienia w przepisach kwestie. Z uwagi na ilość zapytań kierowanych w formularzach kontaktowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej czy też  na łamach forum ośrodków pomocy społecznej, zmuszony jestem ograniczyć się do tych najmniej obszernych choć bardzo ciekawych zagadnień.
 
 

Poniżej przedstawiam odpowiedzi na niektóre wasze pytania:

Wasze pytania

...
26-03-2016
Category: Wasze pytania 
Posted by: admin
Pytanie / Odpowiedź / Gotowe
Pytanie:

   
   Wnioskodawca(czyni) złożył(a) wniosek o ubezpieczenie zdrowotne na 90 dni. W/w jest samoistnym posiadaczem gospodarstwa rolnego o powierzchni nieznacznie przekraczającej hektar przeliczeniowy. Dochód z gospodarstwa rolnego nie przekracza kryterium dochodowego.
   
   Wnioskodawca(czyni) ubiega się o ustalenie prawa do emerytury w ZUS. Z końcem stycznia 2016 r., w/w został (a) wyrejestrowany(a) z urzędu pracy, a to z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego. Działając za wnioskiem pracownika socjalnego, KRUS poinformował, że wnioskodawca(czyni) figuruje w ewidencji KRUS, jednak nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników od kilku lat. W/w nie posiada także ustalonego prawa do świadczeń emerytalno rentowych w KRUS.
   
   Czy powyżej ustalony stan faktyczny uzasadnia przyznanie ubezpieczenia zdrowotnego na 90 dni? 

Źródło:
Użytkownik: własne
23-11-2015
Category: Wasze pytania 
Posted by: admin
Pytanie / Odpowiedź / Gotowe
Pytanie:

   Czy oddelegowanie do prac w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powinno zostać zrealizowane w drodze formalnego porozumienia pomiędzy wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta a dyrektorem szkoły? Czy porozumienia takie są legalne i potrzebne? Jeżeli nie to co zrobić z dotychczas podpisanymi porozumieniami? Co w sytuacji, w której Dyrektor szkoły odmawia podpisania porozumienia?

Źródło:
Użytkownik: formularz kontaktowy.
19-10-2015
Category: Wasze pytania 
Posted by: admin
Pytanie / Odpowiedź / Gotowe
Pytanie:

Czy należy wliczyć prace dorywczą ciągłą do dochodu osoby niepełnosprawnej ustalając wysokość zasiłku stałego ?

Źródło:
Użytkownik: formularz kontaktowy.
02-02-2015
Category: Wasze pytania 
Posted by: admin
Pytanie / Odpowiedź / Gotowe
Pytanie:

    Czy dzień 30 czerwca 2015 r., to data do której należy ostatecznie dokonać zmian w dokumentacji Ośrodka, stanowiącej system ochrony danych osobowych? W Ośrodku funkcję administratora bezpieczeństwa informacji pełni informatyk, który służbowo jest podległy kierownikowi jednostki Organizacyjnej Ośrodka. Czy zmiany zobowiązują do zmiany struktury organizacyjnej Ośrodka, która sprawi, że informatyk będzie podległy jedynie Dyrektorowi / Kierownikowi Ośrodka?
Źródło:
Użytkownik: formularz kontaktowy.
01-02-2015
Category: Wasze pytania 
Posted by: admin
Pytanie / Odpowiedź / Gotowe
Pytanie:

W jaki sposób powinien postąpić Ośrodek w stosunku do spadkobierców, w przypadku śmierci osoby, która złożyła wniosek o wypłatę zasiłku dla opiekuna, przed wydaniem decyzji przyznającej świadczenie.

Źródło:
Użytkownik: formularz kontaktowy.
25-10-2014
Category: Wasze pytania 
Posted by: admin
Pytanie / Odpowiedź / Gotowe
Pytanie:

Czy dla zgodnego z prawem przeprowadzania wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi niezbędne jest legitymowanie się poświadczeniem bezpieczeństwa?

Źródło:
Użytkownik: Elżbieta 34 - forum OPS:
19-10-2014
Category: Wasze pytania 
Posted by: admin
Pytanie / Odpowiedź / Gotowe
Pytanie:

W jaki sposób dochodzić zwrotu wydatków Gminy na usługi opiekuńcze, które realizowane były na rzecz osoby zmarłej?

Źródło:
Użytkownik: formularz kontaktowy.
15-10-2014
Category: Wasze pytania 
Posted by: admin
Pytanie / Odpowiedź / Gotowe
Pytanie:

Osobie przysługiwał zasiłek rodzinny w poprzednim okresie zasiłkowym. Z uwagi na uzysk dochodu, uprawnienie to zostało odebrane. Na skutek podnieisenia kryterium dochodowego obecnie wnioskodawca mieści się w jego ramach, jednak "na przekroczeniu" (art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych). Czy osobie tej przysługują świadczenia rodzinne, biorąc pod uwagę fakt, żę w poprzednim okresie zasiłkowym świadczenia rodzinne przysługiwały jedynie przez część okresu zasiłkowego?

Źródło:
Użytkownik: formularz kontaktowy.
23-09-2014
Category: Wasze pytania 
Posted by: admin
Pytanie / Odpowiedź / Gotowe
Pytanie:

Czy można przyznać zasiłek dla opiekuna, osobie której prawo do śwaidczenia pielęgnacyjnego wygasło 30 lipca 2013 r. z powodu wykonania decyzji przyznającej wsparcie, nie zaś jej wygaśnięcia z mocy prawa?

Źródło:
Użytkownik: Agata - formularz kontaktowy.
19-09-2014
Category: Wasze pytania 
Posted by: admin
Pytanie / Odpowiedź / Gotowe
Pytanie:

"(...) Jaka jest definicja stosunku bezpośredniej podległosci służbowej? Mamy kierownika, glowną księgową i księgową. kto komu podlega?" oraz "(...) Chodzi mi jedynie o to czy głownym księgowym może być ojciec osoby zatrudnionej na stanowisku księgowej."

Źródło:
Użytkownik: maja ja - Forum OPS