w w w . p r a w n i k w p o m o c y s p o ł e c z n e j . p l prawnikwpomocyspolecznej.pl - Wybrane orzeczenia dotyczące świadczeń rodzinnych:

Wybrane orzeczenia dotyczące świadczeń rodzinnych:

19-11-2014
Category: Orzeczenia ŚR 
Posted by: admin
WyrokWyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie:
Data orzeczenia: 12 września  2014 r.
Skład: 3 sędziów
Sygnatura akt: I SA/Wa 2201/14

Teza: "(...) Jednakże - w ocenie Sądu - powołany przepis ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczy sytuacji, gdy dana osoba wnioskuje o przyznanie świadczenia na osobę wymagającą opieki, na którą ustalone już zostało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na rzecz innego członka rodziny, ewentualnie sytuacji gdy wnioskodawca ma już ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na rzecz innej osoby wymagającej opieki. Innymi słowy jeżeli osoba w rodzinie ma już ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na daną osobą wymagającą opieki, to inny członek rodziny nie może uzyskać świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad tą samą osobą."

Źródło: Własne
05-11-2014
Category: Orzeczenia ŚR 
Posted by: admin
WyrokWyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie:
Data orzeczenia: 17 lipca 2014 r.
Skład: 3 sędziów
Sygnatura akt: III SA/Kr 588/14

Teza: „(…) skoro ustawową podstawą do przyznania świadczenia rodzinnego jest dochód rodziny rozumiany jako miesięczny przeciętny dochód członków rodziny uzyskany w skali roku kalendarzowego, to zasada ta winna mieć zastosowanie również w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy .”

Źródło: Własne
23-10-2014
Category: Orzeczenia ŚR 
Posted by: admin
Wyrokiem z dnia 21 października 2014 r., Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z ustawą zasadniczą art. 17 ust. 1 b ustawy o świadczeniach rodzinnych, w zakresie w jakim przepis ten różnicuję uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku określonego w tym przepisie ze względu na moment powstania niepełnosprawności.
07-10-2014
Category: Orzeczenia ŚR 
Posted by: admin
WyrokUchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie:
Data orzeczenia: 26 czerwca 2014 r.
Skład: 7 sędziów    
Sygnatura akt: I OPS 15/13

Teza:  Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.), w przypadku korzystania z urlopu wychowawczego w celu sprawowania opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, przysługuje do zasiłku rodzinnego na każde z tych dzieci.

Pełna treść orzeczenia!!!

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądow Administracyjnych.