w w w . p r a w n i k w p o m o c y s p o ł e c z n e j . p l prawnikwpomocyspolecznej.pl - Wybrane orzeczenia dotyczące pomocy społecznej

Wybrane orzeczenia dotyczące pomocy społecznej

19-08-2015
Category: Orzeczenia PS 
Posted by: admin
WyrokUchwała Sądu Najwyższego
Data orzeczenia: z dnia 28 marca 2014 r.
Skład: 3 sędziów
Sygnatura akt: III CZP 6/14

Fragment uzasadnienia:

   "1. W razie braku podstaw do pokrycia wynagrodzenia kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej na podstawie art. 179 § 1 k.r.o., wynagrodzenie to jest pokrywane ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej (art. 162 § 3 w związku z art. 178 § 2 k.r.o. i art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.). 2. W postępowaniu o przyznanie wynagrodzenia kuratorowi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej ze środków publicznych zainteresowanym jest gmina, na której spoczywa obowiązek wypłaty tego wynagrodzenia. 3. Postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej jest postanowieniem co do istoty sprawy, od którego przysługuje apelacja (art. 518 k.p.c.)."Źródło: Baza Orzeczeń Sądu Najwyższego
01-04-2015
Category: Orzeczenia PS 
Posted by: admin
WyrokWyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku:
Data orzeczenia: 11 grudnia  2014 r.
Skład: 3 sędziów
Sygnatura akt: III SA/Gd 822/14

Fragment uzasadnienia:
"Reasumując stwierdzić trzeba, że skoro skarżąca sumę uzyskaną ze sprzedaży lokalu w którym dotychczas zamieszkiwała przeznaczyła w całości na lokal w którym zamieszkała, to uzyskana jednorazowo kwota 250 000 złotych nie stanowi dochodu o którym mowa w art. 8 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej. Konsekwencją powyższego jest ustalenie, że nie ma podstaw do jej zaliczania na poczet dochodu określonego przepisem art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej"
Nieprawomocne!!!

Źródło: Własne
01-02-2015
Category: Orzeczenia PS 
Posted by: admin
WyrokWyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku:
Data orzeczenia: 30 września 2014 r.
Skład: 3 sędziów
Sygnatura akt: II Sa/Bk 670/14

Teza:

"Zasadnie wywiódł organ odwoławczy, że czasowy pobyt pensjonariusza dps w szpitalu nie pozbawia go prawa do świadczenia z pomocy społecznej. Oznacza to, że dom pomocy społecznej musi utrzymywać to miejsce do czasu powrotu pensjonariusza, a to generuje koszty. Nie jest przy tym możliwe miarkowanie tych kosztów w zależności od zaistniałych okoliczności, albowiem opłata za pobyt w dps nie jest opłatą pokrywającą rzeczywiste koszty utrzymania danego mieszkańca w dps (art. 60 ust. 1 ustawy mówi o średnim koszcie utrzymania mieszkańca w dps) jest to opłata o charakterze ryczałtowym."

Nieprawomocne!!!

Źródło: Własne
12-12-2014
Category: Orzeczenia PS 
Posted by: admin
WyrokWyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach:
Data orzeczenia: 19 sierpnia 2014 r.
Skład: 3 sędziów
Sygnatura akt: IV SA/Gl 1398/13

Teza: "(...)Orzekając w przedmiocie przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych, organ ma obowiązek wziąć pod uwagę wskazówki, co do zasad udzielania pomocy społecznej osobom potrzebującym, pamiętając nie tylko o tym, że rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy – art. 3 ust. 3 ustawy ale i o tym, że potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej – art. 3 ust. 4 ustawy. Ponadto udzielenie pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych uzależnione jest również od zaistnienia dodatkowej przesłanki, którą jest brak możliwości członków rodziny do sprawowania opieki."

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądu Administracyjnego.
14-11-2014
Category: Orzeczenia PS 
Posted by: admin
WyrokWyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie:
Data orzeczenia: 19 grudnia 2008 r.
Skład: 7 sędziów
Sygnatura akt: I OSK 147/08

Teza: „(…) W sytuacji, gdy mimo podjętych przez Ośrodek starań nie udało się zatrudnić osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe i w konsekwencji z tego powodu odmówiono na wnioskowany okres przyznania tych świadczeń, za słuszne uznać należy stanowisko Sądu, że wskazana okoliczność uzasadniała odmowę przyznania świadczenia.”

Źródło: Własne
26-10-2014
Category: Orzeczenia PS 
Posted by: admin
WyrokWyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach:
Data orzeczenia: 8 lipca 2014 r.
Skład: 3 sędziów
Sygnatura akt: IV SA/Gl 1021/13

Teza: "(...)W orzecznictwie sądów administracyjnych znaleźć można popierany przez skład orzekający pogląd, z którego wynika, że w postępowaniu administracyjnym o udzielenie pomocy społecznej do złożenia wniosku o udzielenie pomocy społecznej dla rodziny, jak i do złożenia odwołania od decyzji zapadłej w takiej sprawie, uprawniony jest każdy z członków tej rodziny, bo każdy z nich jest osobą zainteresowaną w rozumieniu art. 28 k.p.a. (vide wyrok NSA oz. w Katowicach z dnia 5 marca 2003 sygn. akt II SA/Ka 878/99)."

Źródło: www.orzeczenia.nsa.gov.pl
07-10-2014
Category: Orzeczenia PS 
Posted by: admin
WyrokWyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie:
Data orzeczenia: 15 maja 2014 r.
Skład: 3 sędziów
Sygnatura akt: II SA/Sz 66/14

Teza: Zwolnienie z odpłatności za Dom Pomocy Społecznej to decyzja o charakterze uznaniowym. Organ zobowiązany jest wyczerpująco zebrać i rzetelnie ocenić materiał dowodowy. Przy rozstrzyganiu o zwolnieniu z odpłatności należy wziąć pod uwagę szeroko pojętą sytuację zobowiązanego, jak również pozostałych jego członków rodziny, zobowiązanych do wnoszenia odpłatności.

Źródło: Własne