w w w . p r a w n i k w p o m o c y s p o ł e c z n e j . p l prawnikwpomocyspolecznej.pl - Wybrane orzeczenia dotyczące przemocy w rodzinie:

Wybrane orzeczenia dotyczące przemocy w rodzinie:

30-07-2015
Category: Orzecznia PP 
Posted by: admin
WyrokUchwała Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
Data orzeczenia: z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Skład: 3 sędziów
Sygnatura akt: II AKA 55/14

Fragment uzasadnienia:
"(...) Znęcanie się, o którym mowa w przepisie art. 184 § 1 k.k., jest działaniem niezależnym od faktu, czy osoba, nad którą sprawca znęca się, nie sprzeciwia mu się i nie próbuje się bronić. Środki obronne stosowane przez taką osobę są usprawiedliwione, gdyż podejmowane są w obronie przed bezpośrednim bezprawnym zamachem na jej dobro. Nie można przeto uznać, aby obrona osoby, nad którą sprawca się znęca, odbierała jego działaniu cechy przestępstwa (wyrok SN z 17 sierpnia 1970 r., IV KR 146/70, OSPiKA 1971, z. 2, poz. 41)" (t. 22 do art. 207, M. Szewczyk w: A. Zoll (red.): Kodeks karny. Komentarz, t. 2, wyd. II)."

Źródło: własne
29-07-2015
Category: Orzecznia PP 
Posted by: admin
WyrokUchwała Sądu Najwyższego
Data orzeczenia: z dnia 12 grudnia 2006 r.
Skład: 3 sędziów
Sygnatura akt: IV KK 395/06

Fragment uzasadnienia:
"(...) Po pierwsze, pojecie "znęcanie się" na gruncie art. 207 k.k. zawiera w sobie istnienie przewagi sprawcy nad osobą pokrzywdzoną, której nie może się ona przeciwstawić lub może to uczynić w niewielkim stopniu. Nie jest zatem możliwe wzajemne znęcanie się małżonków w tym samym czasie, jak przyjęto w zaskarżonym kasacją wyroku (por. OSP 1992, z. 4, poz. 78). Nie można także mówić o znęcaniu się, jeżeli ustalono, że aktywność i przedsiębiorczość pokrzywdzonej oraz jej zaradność życiowa podają w wątpliwość fakt, że stanowi ona ofiarę przestępstwa. Nadto, przy braku innych pozytywnych ustaleń obrazujących zachowanie oskarżonego w kontekście znamion występku z art. 207 § 1 k.k., trudno doprawdy uznać, że wystarczające jest przypisanie mu odpowiedzialności karnej za znęcanie się nad byłą żoną tylko z tego powodu, że "od mężczyzny należy wymagać odpowiedniego zachowania w rodzinie".

Źródło: Strona internetowa Sądu Najwyższego...
28-07-2015
Category: Orzecznia PP 
Posted by: admin
WyrokUchwała Sądu Najwyższego
Data orzeczenia: z dnia 30 września 2010 r.
Skład: 7 sędziów
Sygnatura akt: I KZP 10/10

Fragment uzasadnienia:
"Rodzic małoletniego nie może, działając w charakterze przedstawiciela ustawowego, wykonywać praw tego małoletniego jako pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, w tym także w postępowaniu z oskarżenia prywatnego, jeżeli oskarżonym jest drugi z rodziców. (...)".

Źródło: Strona internetowa Sądu Najwyższego...