w w w . p r a w n i k w p o m o c y s p o ł e c z n e j . p l prawnikwpomocyspolecznej.pl - Wybrane orzeczenia dotyczące ochrony danych osobowych:

Wybrane orzeczenia dotyczące ochrony danych osobowych:

27-07-2015
Category: Orzeczenia ODO 
Posted by: admin
WyrokWyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu:
Data orzeczenia: 14 października 2014 r.
Skład: 3 sędziów
Sygnatura akt: IV SAB/Wr 166/14

Fragment uzasadnienia:
"(...)To pozwala Sądowi przyjąć, że tego rodzaju informacja, jaką obejmuje procedura "Niebieskie Karty" nie należy do rzędu informacji publicznej, chociaż z przepisu art. 6 ust. 1 wynika, że katalog tych informacji nie został przez ustawodawcę zamknięty. Trudno bowiem byłoby uznać, że sprawy, o jakich traktuje ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz. 1493) to sprawy publiczne, o których to informacje podlegałyby udostępnieniu (...)".

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
27-07-2015
Category: Orzeczenia ODO 
Posted by: admin
WyrokPostanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim:
Data orzeczenia: 13 grudnia 2013 r.
Skład: 3 sędziów
Sygnatura akt: II SA/Go 883/13

Fragment uzasadnienia:
"(...)Zespoły interdyscyplinarne są elementem tworzonego przez gminę systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Analiza wskazanych powyżej przepisów wskazuje, iż ustawa nie określa w sposób wyraźny statusu zespołu interdyscyplinarnego (...)". "(...) Mając na uwadze powyższe Sąd uznał, iż Zespół Interdyscyplinarny, który wydał zaskarżone pismo nie jest organem administracji publicznej, ani w znaczeniu ustrojowym (żaden przepis prawa nie określa go w ten sposób), ani też funkcjonalnym (żaden przepis prawa nie powierzył mu do wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej w formie określonej w art. 3 § 2 p.p.s.a.). Zespół, choć jego status prawny nie jest jednoznaczny, nie stanowi wyodrębnionego organu, któremu przyznano szczególne kompetencje do wydawania rozstrzygnięć o charakterze władczym i wiążącym (...)"


Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych