w w w . p r a w n i k w p o m o c y s p o ł e c z n e j . p l prawnikwpomocyspolecznej.pl - Aktualności

Aktualności

2014.06.13

Zasiłek dla opiekuna - prawa nabyte SKO

   1. Zasada – zasiłek opiekuńczy należy przyznać, jeżeli osoba ubiegająca się spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.
 
   2. Art. 17 ust. 2 pkt a ustawy o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. w sposób jednoznaczny i nie budzący żadnych wątpliwości stanowi, że prawo do świadczenia pielęgnacyjnego nie przysługuje jeżeli osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 
   3. Literalna wykładnia wskazuje więc w sposób jednoznaczny że w przypadku złożenia wniosku przez małżonka w związku z opieką nad drugim małżonkiem, świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje i basta. Z taką samą sytuacją mamy do czynienia gdy inna osoba z rodziny (syn) składa wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nad matką, która pozostaje w związku małżeńskim!!!!!
 
   4. To nie są prawa nabyte, jak twierdzą niekórzy prawnicy. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego wygasła z mocy prawa. Mamy do czynienia z odrębną ustawą i odrębnym świadczeniem, które notabene nawet nie jest świadczeniem rodzinnym. Dlatego też twierdzenie, zgodnie z którym to zasiłek ten należy przyznać z uwagi na fakt, że w dniu w którym Samorządowe Kolegium Odwoławcze procedowało świadczenie to się po prostu należało, bądź z uwagi na sam fakt, że samo Kolegium przyznało w/w świadczenie pielęgnacyjne pozbawione jest racjonalnego uzasadnienia.
 
   5. Wykładnia Samorządowego Kolegium Odwoławczego NIE WIĄŻE żadnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Organ ten, jako II instancja ma jedynie uprawnienia reformatoryjne. Może uchylić decyzję i orzec “po swojemu”. Nawet w przypadku uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia interpretacja i wykładnia dokonana przez SKO nie jest wiążąca, tym samym nawet w takim przypadku nie mamy prawa przyznać świadczenia pielęgnacyjnego. Wiążąca dla ośrodka jest tylko wykładnia dokonana przez Sąd Administracyjny i tylko w tej konkretnej, indywidualnej sprawie, w której Sąd miał sposobność się wypowiedzieć.
 
   Proponuję więc, nadal odmawiać zasiłku opiekuńczego w przypadku, gdy osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim. Samorządowe Kolegium Odwoławcze, jeżeli tylko zechce samo weźmie odpowiedzialność za swoją wykładnie przepisów.
 
 
   Dalej, odpowiadając na pytanie – z kim mamy przeprowadzać wywiad środowiskowy????
 
1) Wywiad przeprowadzamy z osobą ubiegającą się o świadczenie, zgodnie z ogólnymi zasadami ustawy o pomocy społecznej.
 
2) Wywiad przeprowadzamy  w miejscu w którym sprawowana jest opieka....
 
3) Technicznie w składzie rodziny wymieniamy osoby gospodarujące z osobą, która sprawuje opiekę (dochody, nauka, praca itp itd).
 
4) Obok ustaleń stosownie do pkt 3 w wywiadzie nie może zabraknąć danych o osobie wymagającej opieki, o współlokatorach, najbliższej rodzinie (nauka, praca, itp itd).
 
5) Wywiad powinien zostać przeprowadzony “funkcjonalnie”, tak by dawał jasny obraz rodziny osoby sprawującej opiekę a także rodziny osoby wymagającej opieki.
 
Należy pamiętać, że to moje osobiste zdanie ....Komentarze, te dobre i te złe...

Add a comment

Title:
Your Name(*):
Email:
Reply Notify:
Website:
Comment(*):
Code in the picture: This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
 
Trackback-URL