w w w . p r a w n i k w p o m o c y s p o ł e c z n e j . p l prawnikwpomocyspolecznej.pl - Aktualności

Aktualności

2018.05.17

- ŚR - 300 + w Ośrodku...

Aktualizacja wywiadu śodowiskowego

   

   Przedstawiając w dużym skrócie zasady realizacji zadania zleconego gminom i powiatom „Świadczenie dobry start”, w pierwszej kolejności wskazać należy, że na pomoc w kwocie 300, 00 zł będzie mogło liczyć każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia „w roku, w którym kończy się dany rok szkolny” (tu podobnie jak we wszystkich innych ustawach rozszerzenie podmiotowe do 24 roku życia dla dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności).

   W przypadku, gdy dziecko rozpoczęło naukę w danej szkole przed ukończeniem 18 roku życia i w wieku do ukończenia 19 roku życia (w roku, w którym kończy się dany rok szkolny) nie legitymuje się orzeczeniem o znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, świadczenie dobry start przysługiwać będzie również na to dziecko, do ukończenia przez nie 20 roku życia (w roku, w którym kończy się dany rok szkolny).

   Zgodnie z zapowiedziami, świadczenie dobry start przysługiwać będzie w kwocie po 300, 00 zł na dziecko.

   Postępowania w sprawie świadczenia dobry start prowadzone będą w jednostkach organizacyjnej gminy odpowiedzialnych za prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych (500+) oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu, odpowiedzialnych za prowadzenie postępowań w sprawie dodatków wychowawczych (500 + dla osób umieszczonych w pieczy zastępczej).

   W rozporządzeniu znajdziemy także szereg rozwiązań i instytucji prawnych, które funkcjonują na gruncie ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w tym między innymi regulacje dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, upoważnienia osób zarządzających OPS / PCPR lub ich pracowników do realizacji zadania, zbiegu uprawnień rodziców / opiekunów faktycznych lub prawnych dzieci, czy też obowiązku informacyjnego świadczeniobiorców i nienależnie pobranych świadczeń.

   Co ważne, ustalenie prawa do świadczenia dobry start nie będzie wymagać wydania i doręczenia uprawnionemu decyzji administracyjnej. Ustawodawca zamierza zastrzec tego rodzaju formę rozstrzygnięcia tylko dla decyzji odmownych oraz decyzji stwierdzających, że ustalone i wypłacone świadczenia dobry start posiadają przymiot świadczeń nienależnie pobranych.

   O przyznaniu świadczenia każdy z nas będzie mógł być poinformowany drogą elektroniczną – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. Poza tego rodzaju formą komunikacji z urzędem, każdy z nas będzie mógł otrzymać informację o realizacji świadczenia w jednostce, w której złożono wniosek o świadczenie dobry start, przy zastrzeżeniu, że nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start, nie wstrzyma realizacji świadczenia.

   Jeżeli ktoś potrzebuje więcej informacji, zapraszam do zapoznania się z projektem rozporządzenia.

https://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-programow-sprawozdania-z-realizacji-programow-i-inne/rzadowy-program-dobry-start/?serwis=2

    Stan faktyczny na dzień: 17 maja 2018 r.

Wyraź swoją opinię i oceń artykuł:

- ŚR- Świadczenie 300 + w Ośrodku...
Komentarze, te dobre i te złe...

Add a comment

Title:
Your Name(*):
Email:
Reply Notify:
Website:
Comment(*):
Code in the picture: This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
 
Trackback-URL