w w w . p r a w n i k w p o m o c y s p o ł e c z n e j . p l prawnikwpomocyspolecznej.pl - Aktualności

Aktualności

2015.11.28

- WP - Podstawy prawne uczestnictwa w Zespole Interdyscypilnarnym

Podstawa prawna dla funkcjonowania w zespole interdyscyplinarnym

   Aby prawidłowo odpowiedzieć na zadane przez Użytkownika pytanie, należy odwołać się do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

   To właśnie w tej ustawie, przesądzono o formie i zakresie porozumień na podstawie, których powinno nastąpić oddelegowanie pracownika do prac w Zespole Interdyscyplinarnym.

   Art. 9 a ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:

   "8. Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta a podmiotami, o których mowa w ust. 3 lub 5."

   Z kolei podmioty, o których mowa w art 9 a ust. 3 to:

1) jednostki organizacyjne pomocy społecznej;

2) gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych;

3) policja;

4) jednostki oświaty;

5) podmioty funkcjonujące w ramach systemu ochrony zdrowia;

6) organizacje pozarządowe;

    W poczet członków Zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także przedstawiciele prokuratury oraz innych podmiotów (nie wymienionych powyżej), działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (art. 9 a ust. 5 ustawy).

   Ustawodawca kategorycznie przesądził więc, że pomiędzy wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, a instytucjami wskazanymi powyżej, powinny być zawierane porozumienia. Porozumienia te więc, swoją legitymację czerpią w samej ustawie.

   Choć zasada pisemności w tym przypadku nie została wprost wypowiedziana, nie budzi wątpliwości fakt, że dla prawidłowego udokumentowania tego rodzaju porozumienia niezbędna jest forma pisemna porozumienia.

   Stąd, zawieranie porozumień z jednostkami organizacyjnymi delegującymi swoich przedstawicieli do Zespołu Interdyscyplinarnego, jest w pełni uzasadnione.

   Dalej, porozumienia te porządkują sposób funkcjonowania Zespołu, po pierwsze wskazując kto konkretnie będzie oddelegowany do prac Zespołu i na jakich zasadach będzie działał w Zespole. Ten komfort zagwarantuje jedynie forma pisemna.

   Jak widać, kwestionowanie zasadności zawiarania pisemnych porozumień pomiędzy wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta a osobami reprezentującymi intytucje, których przedstawiciele mają brać udział w posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, pozbawione jest racjonalnego sensu.

   Brak zgody na podpisanie stosownego porozumienia, spotkać się powinno z interwencją przełożonego dyrektora szkoły (przedszkola), który nie realizując obowiązków ustawowych, naraża się na odpowiedzialność dyscyplinarną.

   Stan prawny: 26 listopada 2015 r.