w w w . p r a w n i k w p o m o c y s p o ł e c z n e j . p l prawnikwpomocyspolecznej.pl - Aktualności

Aktualności

2015.09.02

- ŚR - Nowe kryteria dochodowe w świadczeniach rodzinnych

Nowe kryteria dochodowe w świadczeniach rodzinnych

   Rozporządzeniem z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r., poz. 1238), Rada Ministrów podwyższyła dotychczas obowiązujące standardy.

 

 

Od 1 listopada 2015 r. (okres zasiłkowy 2015/2016):

 • Wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego wynosić będzie 674,00 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności – 764,00 zł;
 • Wysokość zasiłku rodzinnego wynosić będzie (miesięcznie):

          a) 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

          b) 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,

          c) 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

 • wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosić będzie 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci;
 • wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wyniesie 90,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
 • wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosić będzie:

         a) 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

         b) 100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

 • wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wynosić będzie:

          a) 105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

            b) 63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

      Powyższe kwoty obowiązywać będą w okresie zasiłkowym 2015/2016, jednakże ustawodawca przewidział dalszy ich wzrost, a to w kolejnych okresach zasiłkowych (2016/2017 oraz 2017/2018).

Pozostałe świadczenia, a dokładnie:

 • kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - 1. 922,00 zł;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka – 1. 000,00 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,00 zł miesięcznie;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100, 00 zł;
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka – 1. 000, 00 zł (na jedno dziecko);
 • zasiłek pielęgnacyjny – 153, 00 zł;
 • specjalny zasiłek opiekuńczy – 520,00 zł oraz;
 • zasiłek dla opiekuna – 520,00 zł miesięcznie;

 nie uległy zmianie.

     Zapoznaj się ze zmianą kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń rodzinnych w następnych okresach zasiłkowych:

 Żródło: Internetowy System Aktów Prawnych

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001238

Stan prawny na dzień: 2 września 2015 r.