w w w . p r a w n i k w p o m o c y s p o ł e c z n e j . p l prawnikwpomocyspolecznej.pl - Aktualności

Aktualności

2015.08.02

- PS - Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej...

Podwyższenie kryteriów dochodowych

 

    Rozporządzeniem z dnia 14 lipca 2015 r., w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy z pomocy społecznej, Rada Ministrów podwyższyła dotychczas obowiązujące standardy.

 

   Od 1 października 2015 r.:

  • Kryterium dla osoby samotnie gospodarującej wynosić będzie 634,00 zł;
  • Kryterium dla osoby gospodarującej w rodzinie wynosić będzie 514,00 zł;
  • Kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wyniesie 1. 722, 00 zł,
  • Minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy o cudzoziemcach, kształtować się będzie na poziomie 606, 00 zł,
  • Maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy o cudzoziemcach, wyniesie 1. 335, 00 zł;
Wreszcie od 1 października 2015 r.:

  • Maksymalna kwota zasiłku stałego nie będzie mogła przekroczyć 604, 00 zł, zaś kwota dochodu naliczanego ryczałtowo z 1 ha przeliczeniowego wynosić będzie 288, 00 zł.

Zapoznaj się z treścią rozporządzenia....

Stan prawny na dzień: 2 sierpnia 2015 r.