w w w . p r a w n i k w p o m o c y s p o ł e c z n e j . p l prawnikwpomocyspolecznej.pl - Aktualności

Aktualności

2014.10.26

PS - Uprawnienie do zaskarżenia decyzji z pomocy społecznej może przysługiwać wszystkim członkom rodziny.

Wyrokiem tym, Wojewódzki Sąd Administracyjny rozstrzygając o możliwości wniesienia odwołania przez osoby, które wchodziły w skład rodziny, potwierdził między innymi możliwość wystąpienia interesu prawnego, uprawniającego do zaskarżenia decyzji przyznającej usługi opiekuńcze, także przez podmioty, które nie zostały określone w decyzji jako strona.

    Jak wskazano, w uzasadnieniu rozstrzygnięcia "(...) W orzecznictwie sądów administracyjnych znaleźć można popierany przez skład orzekający pogląd, z którego wynika, że w postępowaniu administracyjnym o udzielenie pomocy społecznej do złożenia wniosku o udzielenie pomocy społecznej dla rodziny, jak i do złożenia odwołania od decyzji zapadłej w takiej sprawie, uprawniony jest każdy z członków tej rodziny, bo każdy z nich jest osobą zainteresowaną w rozumieniu art. 28 k.p.a. (vide wyrok NSA oz. w Katowicach z dnia 5 marca 2003 sygn. akt II SA/Ka 878/99)."

    Nie budzi wątpliwości fakt, że w przypadku gdy decyzja przyznaje świadczenie całej rodzinie, uprawnienie do jej zaskarżenia posiada każdy jej członek z osobna. Jeżeli zaś decyzja przyznaje wsparcie jednemu tylko członkowi rodziny (np. w postaci usług opiekuńczych), to obowiązkiem każdego z nas, przy rozpatrywaniu zasadności i legitymacji do wniesienia odwołania jest zbadanie, czy osoba ta może mieć interes prawny we wniesieniu odwołania.

    Z takim interesem możemy mieć do czynienia np., gdy obowiązek zwrotu wydatków gminy będzie dotyczył także podmiotów, nie występujących w postępowaniu administracyjnym (pierwotnie) w charakterze strony.

    W uzasadnieinu rozstrzygnięcia, znajdziecie też Państwo ciekawy wywód, na temat związany z prawidłową interpretacją art. 102 ustawy o pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem warunków forlmalnych złożenia wniosku o udzielenie pomocy społecznej, przez osoby trzecie, nie wchodzące w skład rodziny osoby potrzebującej.

Czytaj całe orzeczenie:..

Stan prawny: 26 października 2014 r.