w w w . p r a w n i k w p o m o c y s p o ł e c z n e j . p l prawnikwpomocyspolecznej.pl - Aktualności

Aktualności

2014.10.25

FA - Poświadczenie bezpieczeństwa a czynności podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych

Ustawa o ochronie informacji niejawnych:

Art. 5 ust. 4. Informacjom niejawnym nadaje się klauzulę "zastrzeżone", jeżeli nie nadano im wyższej klauzuli tajności, a ich nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie przez organy władzy publicznej lub inne jednostki organizacyjne zadań w zakresie obrony narodowej, polityki zagranicznej, bezpieczeństwa publicznego, przestrzegania praw i wolności obywateli, wymiaru sprawiedliwości albo interesów ekonomicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 21 ust. 4 Dopuszczenie do pracy lub pełnienia służby na stanowiskach albo zlecenie prac, związanych z dostępem danej osoby do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" może nastąpić po:
1) pisemnym upoważnieniu przez kierownika jednostki organizacyjnej, jeżeli nie posiada ona poświadczenia bezpieczeństwa;
2) odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

W obecnym stanie prawnym, pracownik Ośrodka, który w ramach swoich obowiązków służbowych podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych, o których mowa ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, nie musi legitymować się poświadczeniem bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych.

Brak poświadczenia bezpieczeństwa, odnosi się także do pracowników socjalnych oraz wszystkich innych urzędników, którzy mają styczność z oświadczeniami majątkowymi klientów pomocy społecznej.

Obowiązek posiadania poświadczenia bezpieczeństwa wynikał z brzmienia poprzednio obowiązujących druków kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego (w odniesieniu do ustawy o pomoc osobom uprawnionym do alimentów) oraz druków oświadczeń majątkowych (w odniesieniu do ustawy o pomocy społecznej).

Aktualne kształt w/w wzorów dokumentów został pozbawiony klauzuli „ZASTRZEŻONE – PO WYPEŁNIENIU”. To właśnie ta klauzula stanowiła podstawę do stosowania, w odniesieniu do wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami oraz do oświadczeń majątkowych w pomocy społecznej, ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Dodatkowe informacje:

http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/ochrona-informacji-niejawnych/

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/31A376BD

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/56BFAB00Stan prawny: 25 października 2014 r.