w w w . p r a w n i k w p o m o c y s p o ł e c z n e j . p l prawnikwpomocyspolecznej.pl - Wybrane orzeczenia dotyczące pomocy społecznej

Wybrane orzeczenia dotyczące pomocy społecznej

19-08-2015
- PS - Wynagrodzenie dla kuratora osoby ubezwłasnowolnionej częściowo
Category: Orzeczenia PS 
Posted by: admin

   Uchwała Sądu Najwyższego

   Niedawno na forum pomocy społecznej padło pytanie, która gmina jest właściwa do wypłaty wynagrodzenia dla kuratora osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, a umieszczonej w domu pomocy społecznej. Czy gmina miejsca zamieszkania kuratora? Czy gmina miejsca zamieszkania osoby ubezwłasnowolnionej częściowo?

   Dalej, w trakcie dyskusji powołano się na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2014 r., sygn. akt: III CZP 6/14, obok której nie mogłem „przejść obojętnie”.

   Warto bowiem przedstawić jej założenia także na mojej stronie, co z pewnością przyczyni się do rozwiania wiele Państwa wątpliwości.

   Uchwałą tą, Sąd  Najwyższy odpowiedział na zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu, w brzmieniu:

"1. Czy przepis art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) w przedmiocie przyznawania wynagrodzeń opiekunom prawnym osób całkowicie ubezwłasnowolnionych ma zastosowanie do przyznawania wynagrodzeń kuratorom osób częściowo ubezwłasnowolnionych?

2. Czy postanowienie rozstrzygające wniosek w przedmiocie wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej lub dla opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej jest postanowieniem orzekającym co do istoty sprawy i czy w związku z tym od postanowienia tego służy zażalenie czy apelacja?

3. Czy gmina, na której na mocy art. 53a wyżej cytowanej ustawy o pomocy społecznej ciąży obowiązek wypłaty przyznanego przez Sąd wynagrodzenia jest zainteresowanym w rozumieniu art. 510 k.p.c.?"

Na tak postawione pytania, Sąd Najwyższy udzielił następującej odpowiedzi.

   "1. W razie braku podstaw do pokrycia wynagrodzenia kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej na podstawie art. 179 § 1 k.r.o., wynagrodzenie to jest pokrywane ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej (art. 162 § 3 w związku z art. 178 § 2 k.r.o. i art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).

   2. W postępowaniu o przyznanie wynagrodzenia kuratorowi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej ze środków publicznych zainteresowanym jest gmina, na której spoczywa obowiązek wypłaty tego wynagrodzenia.

   3. Postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej jest postanowieniem co do istoty sprawy, od którego przysługuje apelacja (art. 518 k.p.c.)."

   Dalej w uzasadnieniu uchwały Sąd Najwyższy wskazał, że skoro gmina jest podmiotem zainteresowanym rozstrzygnięciem w przedmiocie wynagrodzenia dla kuratora osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, to przysługuje jej między innymi prawo do zaskarżenia postanowienia w tym przedmiocie (apelacja).

   Zachęcam do zapoznania się z pełną treścią uzasadnienia załączonego do uchwały.

Źródło: Baza Orzeczeń Sądu Najwyższego

http://sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza%20orzecze%C5%84.aspx?Sygnatura=III%20CZP%206/14

Stan prawny na dzień: 19 sierpnia 2015 r.