w w w . p r a w n i k w p o m o c y s p o ł e c z n e j . p l prawnikwpomocyspolecznej.pl - Wybrane orzeczenia dotyczące przemocy w rodzinie:

Wybrane orzeczenia dotyczące przemocy w rodzinie:

30-07-2015
- PP - działania obronne osoby krzywdzonej, nie skutkują brakiem możliwości uznania zachowania sprawcy, za działania sprzeczne z prawem....
Category: Orzecznia PP 
Posted by: admin
Orzeczenie sądu...

   W wyroku tym, Sąd utwierdza w słusznym z resztą przekonaniu, że działania obronne osoby krzywdzonej, podejmowane w związku z bezpośrednią przemocą ze strony osoby najbliższej, nie mogą być odczytywane, jako postępowanie, które uniemożliwia uznanie oprawcy za przestępcę (art. 207 Kodeksu karnego).

   Rozstrzygnięcie to zyskuje na znaczeniu w trakcie oceny sytuacji rodzinnej, zwłaszcza w aspekcie oceny prawnej zachowania osoby wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

      W uzasadnieniu wyroku znajdziemy także ciekawą argumentację, dotyczącą możliwości znęcania się nad osobą pozostającą w nieformalnym, długoletnim związku.

   Jak przesądzono w uzasadnieniu wyroku:

„(…)Dodatkowo, fakt, że ani oskarżony z T. O., ani syn T. O. z J. G. nie sformalizowali rodziny przez zawarcie związku małżeńskiego, nie uprawnia do twierdzenia, iż nie mogło dojść do wyczerpania znamion znęcania nad J. G. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 7 stycznia 2010 r. (sygn. V KK 172/09, OSNwSK 2010/1/7) wskazał na "brak harmonii między tytułem rozdziału XXVI Kodeksu karnego, a zakresem dóbr chronionych przepisem art. 207 k.k., który zdecydowanie wykracza poza obszar pojęcia < przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece".

Stan prawny na dzień: 30 lipca 2015 r.

Czytaj całą treść wyroku...