w w w . p r a w n i k w p o m o c y s p o ł e c z n e j . p l prawnikwpomocyspolecznej.pl - Wybrane orzeczenia dotyczące przemocy w rodzinie:

Wybrane orzeczenia dotyczące przemocy w rodzinie:

29-07-2015
- PP- Znamiona czynu zabronionego z art. 207 K.K. - brak możliwości wzajemnego znęcania się przez małżonków w tym samym czasie...
Category: Orzecznia PP 
Posted by: admin
Wzajemne znęcanie się małżonków w tym samym czasie...

 

  Często zdarza się, że ocena sytuacji rodzinnej pozwala uznać, że tak naprawdę obaj małżonkowie nie pozostają sobie dłużni we wzajemnych wyzwiskach, aktach przemocy fizycznej i psychicznej, bądź innych dokuczliwych zachowaniach.

   Wszyscy mamy świadomość jak ważną instytucją jest wysłuchanie osoby oskarżanej o stosowanie przemocy w rodzinie. Rzadko zdarza się, że tylko jedna strona pozostaje czynna w konflikcie, co dodatkowo utrudnia rzetelną i obiektywną ocenę sytuacji rodzinnej.

   W przypadkach zaś w których wzajemne akty przemocy nie budzą żadnych wątpliwości, zmuszeni jesteśmy dokonać oceny, by podjąć prawidłową decyzję o sposobie zakończenia procedury „Niebieskie Karty”.

   Próbując ułatwić Państwu ocenę okoliczności konkretnego przypadku, poniżej przedstawiam interpretację znamion czynu zabronionego, określonego w art. 207 Kodeksu karnego.

Kodeks karny:

Art. 207.  § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

   § 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

 § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

   Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy argumentując w uzasadnieniu:

„(…) Po pierwsze, pojecie "znęcanie się" na gruncie art. 207 k.k. zawiera w sobie istnienie przewagi sprawcy nad osobą pokrzywdzoną, której nie może się ona przeciwstawić lub może to uczynić w niewielkim stopniu. Nie jest zatem  możliwe wzajemne znęcanie się małżonków w tym samym czasie, jak przyjęto w zaskarżonym kasacją wyroku (por. OSP 1992, z. 4, poz. 78). Nie można także mówić o znęcaniu się, jeżeli ustalono, że aktywność i przedsiębiorczość pokrzywdzonej oraz jej zaradność życiowa  podają w wątpliwość fakt, że stanowi ona ofiarę przestępstwa. Nadto, przy braku innych pozytywnych ustaleń obrazujących zachowanie oskarżonego w kontekście znamion występku z art. 207 § 1 k.k., trudno doprawdy uznać, że wystarczające jest przypisanie mu odpowiedzialności karnej za znęcanie się nad byłą żoną tylko z tego powodu, że "od mężczyzny należy  wymagać odpowiedniego zachowania w rodzinie…".

   Orzeczenie to, choć wydane w 2006 r., z uwagi na niezmienione brzmienie art. 207 Kodeksu karnego, wciąż nie straciło na aktualności. Stąd dokonując oceny poszczególnych stanów faktycznych, w pełnym zakresie możemy się na jego treść powołać.

   Podobne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 września 2005 r., sygn. akt: WA 24/05, gdzie wyjasniono między innymi, że

"(...)Z tego też względu zauważyć należało, że istota przestępstwa określonego w art. 207 § 1 k.k. polega na jakościowo innym zachowaniu się sprawcy względem pokrzywdzonej jakże odmiennym od przypadków znieważania, naruszenia nietykalności cielesnej itp. Zakłada ono bowiem zaistnienie przewagi po stronie sprawcy nad ofiarą w zakresie określonego zachowania polegającego na wyrządzaniu rażących dolegliwości psychicznych lub też fizycznych, którym ona nie może się przeciwstawić, bądź może to uczynić w niewielkim stopniu. Czyn kwalifikowany z art. 207 § 1 k.k. jest przestępstwem umyślnym i może być dokonany tylko z zamiarem bezpośrednim. Nie jest zatem możliwe wzajemne znęcanie się małżonków. Natomiast zachowanie się ich może wyczerpywać jednostkowo znamiona przestępstw znieważania bądź naruszania nietykalności fizycznej."

Stan prawny na dzień: 29 lipca 2015 r.

 czytaj całą treść wyroku...