w w w . p r a w n i k w p o m o c y s p o ł e c z n e j . p l prawnikwpomocyspolecznej.pl - Wybrane orzeczenia dotyczące przemocy w rodzinie:

Wybrane orzeczenia dotyczące przemocy w rodzinie:

28-07-2015
- PP - Rodzic dziecka krzywdzonego nie może reprezentować jego praw przed sądem, gdy oskarżonym jest drugi z rodziców...
Category: Orzecznia PP 
Posted by: admin
Uchwała Sądu Najwyższego

 

  Choć zasadą jest, że w postępowaniu karnym, prawa osoby małoletniej wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (matka / ojciec), to jednak  Sąd Najwyższy uznał, że przepis ten nie uwzględnia sytuacji, w której interesy dziecka są sprzeczne z interesem jednego z rodziców, który występując w charakterze oskarżonego, wystąpił przeciwko prawom dziecka.Kodeks postępowania karnego:

   Art. 51.  § 1. Za pokrzywdzonego, który nie jest osobą fizyczną, czynności procesowych dokonuje organ uprawniony do działania w jego imieniu.
   § 2. Jeżeli pokrzywdzonym jest małoletni albo ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo, prawa jego wykonuje przedstawiciel ustawowy albo osoba, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje.
   § 3.  Jeżeli pokrzywdzonym jest osoba nieporadna, w szczególności ze względu na wiek lub stan zdrowia, jego prawa może wykonywać osoba, pod której pieczą pokrzywdzony pozostaje.

   Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w uchwale (skład 7 sędziów), w celu należytego i zgodnego z dobrem dziecka reprezentowania jego praw, przepis art. 51 § 2 k.p.k. wykładać należy z uwzględnieniem także innych (odrębnych od Kodeksu postępowania karnego) regulacji prawnych.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy:

   Art. 98. § 1. Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka.
   § 2. Jednakże żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka:
   1) przy czynnościach prawnych między dziećmi pozostającymi pod ich władzą rodzicielską;
   2) przy czynnościach prawnych między dzieckiem a jednym z rodziców lub jego małżonkiem, chyba że czynność prawna polega na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz dziecka albo że dotyczy należnych dziecku od drugiego z rodziców środków utrzymania i wychowania.
§ 3.Przepisy paragrafu poprzedzającego stosuje się odpowiednio w postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym.

   Ostatecznie, uwzględniając bogate orzecznictwo oraz stanowisko wypracowane przez doktrynę przesądzono, że rodzic dziecka, nie może wykonywać jego uprawnień (dochodzić jego praw) w postępowaniu karnym, w którym drugi z rodziców występuje w charakterze oskarżonego.

   W powyżej przedstawionym przypadku, interesy rodziców stoją w oczywistej sprzeczności z interesami dziecka, zaś konflikt ten utrudnia obiektywne spojrzenie na sprawę.

   Stąd, w postępowaniu karnym, w którym jeden z rodziców zasiada na ławie oskarżonych, dziecko reprezentowane musi być przez niezależnego kuratora ustanowionego przez sąd rodzinny, który bardziej obiektywnie będzie dbał o uprawnienia dziecka.

Źródło: http://sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza%20orzecze%C5%84.aspx?ItemID=309&ListName=orzeczenia1&Sygnatura=I+KZP+10%2f10

Stan prawny na dzień: 28 lipca 2015 r.

Czytaj całą treść wyroku…