w w w . p r a w n i k w p o m o c y s p o ł e c z n e j . p l prawnikwpomocyspolecznej.pl - Publikacje:

Wybrane orzecznictwo:

w Warszawie z dnia 12 września 2014 r. (sygn. akt: I SA/Wa 2201/14)
(...) Jednakże - w ocenie Sądu - powołany przepis ustawy o
świadczeniach rodzinnych dotyczy sytuacji, gdy dana osoba wnioskuje
o przyznanie świadczenia na osobę wymagającą opieki, na którą
ustalone już zostało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na rzecz
innego członka rodziny, ewentualnie sytuacji gdy wnioskodawca ma
już ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na rzecz innej
osoby wymagającej opieki. Innymi słowy jeżeli osoba w rodzinie ma
już ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na daną osobą
wymagającą opieki, to inny członek rodziny nie może uzyskać
świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad tą samą osobą."
czytaj więcej...
_________________________________________

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Krakowie z dnia 17 lipca 2014 r. (sygn. akt:III SA/Kr 588/14)
„(…) skoro ustawową podstawą do przyznania świadczenia rodzinnego
jest dochód rodziny rozumiany jako miesięczny przeciętny dochód
członków rodziny uzyskany w skali roku kalendarzowego, to zasada
ta winna mieć zastosowanie również w przypadku uzyskania dochodu
po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy .”

czytaj więcej...

_________________________________________

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 r., (sygn. akt: I OPS 15/13): 
"Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego w przypadku korzystania z urlopu
wychowawczego w celu sprawowania opieki nad więcej niż
jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
przysługuje do zasiłku rodzinnego na każde z tych dzieci."
czytaj więcej...
_________________________________________

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21-10-2014 r.
art. 17 ust. 1 b ustawy o świadczeniach rodzinnych, niezgodny
z ustawą zasadniczą, w zakresie w jakim przepis ten różnicuję
uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących
opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią
wieku określonego w tym przepisie ze względu na moment
powstania niepełnosprawności.
czytaj więcej...
_________________________________________

Publikacje:

500 + co się zmienia a co zostaje niezmienione
 
- ŚR - 500 + co się zmienia a co zostaje niezmienione...
______________________________________
- ŚR - Wyrównanie dodatku wychowawczego na drugie dziecko za lata ubiegłe...- ŚR - Wyrównanie dodatku wychowawczego na drugie dziecko za lata ubiegłe...