w w w . p r a w n i k w p o m o c y s p o ł e c z n e j . p l prawnikwpomocyspolecznej.pl - Przemoc w rodzinie

Wybrane orzecznictwo:

z dnia 10 października 2012 r. - Wskazówki do realizacji 
zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów w 
sprawie procedury "Niebieskie Karty" , w których poruszono 
między innymi tematykę związaną z udostępnianiem akt 
osobom wobec których istnieje podejrzenie, że stosują 
przemoc w rodzinie...

Źródło: www.parpa.pl
___________________________________

Postanowienie Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego
w Gorzowie Wielkopolskim...

z dnia 13 grudnia 2013 r. - Zespół Interdyscyplinarny to
nie organ administracji publicznej, który funkcjonuje w
oparciu o Kodeks postępowania administracyjnego. Działalność
Zespołu Interdyscyplinarnego zwolniona jest także z jurysdykcji
ustawy o dostępie do informacji publicznej....

Źródło:
Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych.
Czytaj więcej...
___________________________________

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 14 października 2014 r. (sygn. akt: IV SAB/Wr 166/14 - Niebieska
Karta to nie informacja publiczna, stąd do jej udostępniania nie znajdują
zastosowania przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej...

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych.
Czytaj więcej....
___________________________________

Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
z dnia 28 sierpnia 2013 r. Nr DOLiS/DEC-867/13 Ośrodek Pomocy
Społecznej z urzędu zobowiązany jest zawiadomić sąd rodzinny o
przemocy w rodzinie, nie łamiąc przy tym przepisów o ochronie
danych osobowych. Obowiązek ten mieści się w granicach zobowiazania
ustawowego. Podobnie przetważanie danych osobowych w formularzu
NK....

Źródło:
Strona internetowa GIODO
Czytaj więcej....

___________________________________

Przemoc w rodzinie

Regulacje szczególne w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- PP - Regulacje szczególne w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie...
_____________________________________
Zasady udostępniania akt osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie
 
_____________________________________
Obdukcja vs zaświadczenie lekarskie
- PP - Obdukcja vs zaświadczenie lekarskie...
________________________________________

Kompleksowe rozwiązania w ramach systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- PP - Kompleksowe rozwiązania w ramach systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie...
________________________________________

Uprawnienia Ośrodka we wstępnej fazie postępowania przygotowawczego
- PP - Uprawnienia Ośrodka we wstępnej fazie postępowania przygotowawczego...
________________________________________