w w w . p r a w n i k w p o m o c y s p o ł e c z n e j . p l prawnikwpomocyspolecznej.pl - Publikacje:

Wybrane orzecznictwo:

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gdansku z dnia 11 grudnia 2014 r., (sygn. aktl: III SA/Gd 822/14)
"Reasumując stwierdzić trzeba, że skoro skarżąca sumę uzyskaną ze
sprzedaży lokalu w którym dotychczas zamieszkiwała przeznaczyła w
całości na lokal w którym zamieszkała, to uzyskana jednorazowo
kwota 250 000 złotych nie stanowi dochodu o którym mowa w
art. 8 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej. Konsekwencją
powyższego jest ustalenie, że nie ma podstaw do jej zaliczania
na poczet dochodu określonego przepisem art. 8 ust. 3 ustawy
o pomocy społecznej"

czytaj więcej...
__________________________________________


Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Białymstoku z dnia 30 września 2014 r. (sygn. akt: II SA/Bk 670/14)
"Zasadnie wywiódł organ odwoławczy, że czasowy pobyt pensjonariusza
dps w szpitalu nie pozbawia go prawa do świadczenia z pomocy społecznej.
Oznacza to, że dom pomocy społecznej musi utrzymywać to miejsce do
czasu powrotu pensjonariusza, a to generuje koszty. Nie jest przy tym
możliwe miarkowanie tych kosztów w zależności od zaistniałych
okoliczności, albowiem opłata za pobyt w dps nie jest opłatą pokrywającą
rzeczywiste koszty utrzymania danego mieszkańca w dps (art. 60 ust. 1
ustawy mówi o średnim koszcie utrzymania mieszkańca w dps) jest to
opłata o charakterze ryczałtowym."
czytaj więcej...
__________________________________________

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Glliwicach z dnia 19 sierpnia 2014 r., (sygn. akt: IV SA/Gl 1398/13)
(...)Orzekając w przedmiocie przyznania specjalistycznych usług
opiekuńczych, organ ma obowiązek wziąć pod uwagę wskazówki,
co do zasad udzielania pomocy społecznej osobom potrzebującym,
pamiętając nie tylko o tym, że rodzaj, forma i rozmiar świadczenia
powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie
pomocy – art. 3 ust. 3 ustawy ale i o tym, że potrzeby osób i rodzin
korzystających z pomocy społecznej powinny zostać uwzględnione,
jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy
społecznej – art. 3 ust. 4 ustawy. "
czytaj więcej...
__________________________________________

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Szczecinie z dnia 15 maja 2014 r., (sygn. akt: II SA/Sz 66/14):
Zwolnienie z odpłatności za Dom Pomocy Społecznej to decyzja
o charakterze uznaniowym. Organ zobowiązany jest wyczerpująco
zebraći rzetelnie ocenić materiał dowodowy. Przy rozstrzyganiu
o zwolnieniuz odpłatności należy wziąć pod uwagę szeroko pojętą
sytuację zobowiązanego,jak również pozostałych jego członków
rodziny, zobowiązanych downoszenia odpłatności.
czytaj więcej...
__________________________________________

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego
w Warszawie z dnia 19 grudnia 2008 r. (sygn. akt: I OSK 147/08)
„(…) W sytuacji, gdy mimo podjętych przez Ośrodek starań nie
udało się zatrudnić osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje
zawodowe i w konsekwencji z tego powodu odmówiono na
wnioskowany okres przyznania tych świadczeń, za słuszne uznać
należy stanowisko Sądu, że wskazana okoliczność uzasadniała
odmowę przyznania świadczenia.”
czytaj więcej...
__________________________________________

Publikacje:

- PS - aktualizacja wywiadu środowiskowego...- PS - Aktualizacja wywiadu środowiskowego...
_____________________________________

Dodatek za pracę w terenie a płaca minimalna...
- PS - Dodatek za pracę w terenie a płaca minimalna...
_____________________________________
Czy pracownik socjalny może czuć się bezpiecznie?
- PS - Czy pracownik socjalny może czuć się bezpiecznie...
_____________________________________
art. 106 ust. 3 u o.p.s. niezgodny z konstytucją...
- PS - art. 106 ust. 3 u o.p.s. niezgodny z konstytycją...
_____________________________________
Skierowanie do DPS a majątek wnioskodawcy- PS - Skierowanie do DPS osoby dysponującej własnymi zasobami majątkowymi...
_____________________________________
Pierwszy Dzwonek - podstawy organizacyjne...- PS - "Pierwszy Dzwonek" - podstawy organizacyjne...
_____________________________________
Ponowne rozpatrzenie sprawy- PS - Ponowne rozpatrzenie sprawy - kilka wskazówek...
_____________________________________
czy pracownik ośrodka może pełnić rolę opiekuna prawnego / kuratora- PS - Pracownik Ośrodka jako kurator osoby nieznanej z miejsca pobytu oraz opiekun prawny osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie...
_____________________________________

_____________________________________
stwierdzenie nabycia spadku- PS - Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku....
_____________________________________

- PS - Obowiązki spoczywające na Ośrodku Pomocy Społecznej,
w przypadku zgonu świadczeniobiorcy...
_____________________________________

_____________________________________