w w w . p r a w n i k w p o m o c y s p o ł e c z n e j . p l prawnikwpomocyspolecznej.pl - Aktualności

Aktualności

2018.10.25

- ŚR - Projekt decyzji zmieniającej wysokość zasiłku pielęgnacyjnego
Z początkiem listopada 2018 r. ustawodawca zmienił wysokość zasiłu pielęgnacyjnego, którego wysokość od wielu lat nie podlegała waloryzacji.
 
Zapraszam do skorzsytania z projektu decyzji zmieniającej wysokość zasiłku pielęgnacyjnego w 2018 i 2019 roku.
2018.05.17
- PS - aktualizacja wywiadu środowiskowego...   Jeżeli ktoś do ostatniej chwili miał nadzieje, że popularne w dzisiejszych czasach świadczenie "300 +" będzie realizowane przez wydziały edukacji, dziś powinien wylać na siebie kubeł zimnej wody. Na stronie MRPiPS udostępniono projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start".

   Zapraszam do lektury i komentarzy...
2016.03.29
- PS - aktualizacja wywiadu środowiskowego...   Publikacja, której celem jest udzielenie odpowiedzi na pytanie - kiedy aktualizować wywiad środowiskowy? Czy każda decyzja musi zostać poprzedzona wypełnieniem formularza aktualizującego? W artykule znajdziecie Państwo także orzeczenia, które ujawniają sens i cel aktualizacji wywiadu środowiskowego.

   Zapraszam do lektury i komentarzy...
2016.03.26
- ŚR - kumulacja świadczeń pielęgnacyjnych, ZDO i SZO...
   18 marca 2016 r. wpłynął do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Tym razem parlamentarzyści zagłosują za / przeciw możliwości kumulacji świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków dla opiekunów oraz zasiłków dla opiekunów. 
 
2016.03.24
500 + co się zmienia a co zostaje niezmienione...
   1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Oprócz podstawowych regulacji traktujących o zasadach korzystania ze świadczenia wychowawczego, warto zwrócić także uwagę na regulacje pokrewne, które powinny zostać dostosowane do nowej, lepszej sytuacji finansowej polskich rodzin.
 
   Zapraszam do lektury i komentarzy...
 
2016.02.12
Dodatek za pracę w terenie a płaca minimalna...

   Publikacja odpowiada na pytania związane z zasadami przyznawania, realizacji i skutkach prawnych korzystania z dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego za prace w terenie.

   W artykule między innymi o zależnościach pomiędzy dodatkiem za pracę w terenie a minimalną wysokością wynagrodzenia za pracę, podmiotach uprawnionych do w/w dodatku, jak również o innych konsekwencjach związanych z przyznaniem pracownikowi socjalnemu dodatku.

   Zapraszam do lektury i komentowania...
2015.11.28
Udostępnianie danych osobowych kuratorom sądowym...   Czy Ośrodek Pomocy Społecznej / Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych może udostępniać kuratorom sądowym informacje o swoich klientach? Jaka jest podstawa prawna przetwarzania przez kuratorów sądowych danych osobowych.
 
  Po odpowiedzi na powyżej zadane pytania zapraszam do "środka"...
2015.11.28

Podstawy prawne uczestnictwa w Zespole Interdyscyplinarnym...      Czy oddelegowanie do prac w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powinno zostać zrealizowane w drodze formalnego porozumienia pomiędzy wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta a dyrektorem szkoły? Czy porozumienia takie są legalne i potrzebne? Jeżeli nie to co zrobić z dotychczas podpisanymi porozumieniami? Co w sytuacji, w której Dyrektor szkoły odmawia podpisania porozumienia?

2015.10.27
- ŚR - Wyrównanie dodatku wychowawczego na drugie dziecko za lata ubiegłe...   Publikacja dotycząca możliwości zmiany decyzji ze świadczeń rodzinnych, poprzez jej uzupełnienie o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na drugie dziecko, urodzone w trakcie jednego porodu.
 
   Często dostrzegając tylko zło i niesprawiedliwość panującą w otaczającej nas rzeczywistości, obnażając swoje słabości, postanowiłem pokazać wam że nie w każdym miejscu system jest zły. 
 
   Oto jeden z wielu przykładów na prawidłowe funkcjonowanie zasady "sprawiedliwości społecznej", o której tak żadko slyszymy w mas mediach...
 
2015.10.15
- KRUS czy ZUS przy świadczeniu opiekuńczym...     W okresie ostatnich kilku lat, ustawodawca pod naciskiem osób sprawujących opiekę nad n niepełnosprawnymi, znacznie zwiększył zakres świadczeń opiekuńczych, uzupełniając go między innymi o specjalny zasiłek opiekuńczy, czy chociażby zasiłek dla opiekuna.
   Zmiany te, pomijały jednak kwestie związane z ubezpieczeniem społecznym rolników, którzy ubiegając się o świadczenie opiekuńcze zobowiązani byli do składania oświadczeń o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego.
   1 października 2015 r., weszły w życie przepisy, które rozwiązują problemy ze zgłoszeniami do ubezpieczenia społecznego rolników.
   Zapraszam do lektury...

2015.10.15
Czy pracownik socjalny może czuć się bezpiecznie???
   5 października 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, uprawniająca pracowników socjalnych do wykonywania obowiązków służbowych w terenie, w asyście funkcjonariusza policji bądź innego pracownika Ośrodka.
   Czy rozwiązanie to jest wystarczającym sposobem dla zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom socjalnym? Czy w naszym systemie prawnym chroni się pracowników socjalnych?
   Co jeszcze trzeba zrobić, by w Ośrodku pracować bez obaw o swoje bezpieczeństwo?
2015.10.09
art. 106 ust. 3 u o p.s. niezgodny z konstytucją   Przeszło 12 lat minęło a orzecznictwo wciąż zaskakuje. Niektóre przepisy ustawy o pomocy spolecznej są nie konstytucyjne i to w brzmieniu pierwotnym. Ktoś powie - to nic nowego w demokratycznym Państwie prawa. Ja odpowiem, że to słaby dostęp do usług prawniczych osób najuboższych sprawia, że w ustawie o pomocy społecznej nadal pełno jest niedomówień i rozwiązań niekorzystnych dla ludzi potrzebujących pomocy.
 
Zapraszam do lektury...
2015.09.10
Zasady udostępniania danych osobowych Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
   Publikacja opisuje dość abstrakcyjną sytuację, w której Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie posiada ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych szczególnie chronionych, tj. danych osobowych dotyczących nałogów, skazań, wyroków sądów ....
   "Artykuł z serii niewiarygodne ale prawdziwe"... Zachęcam więc do komentowania...

2015.09.02
Nowe kryteria dochodowe w świadczeniach rodzinnych

   Od pierwszego listopada 2015 r. uległy podwyższeniu kryteria dochodowe, uprawniające do korzystania ze świadczeń rodzinnych. Waloryzacji uległy także kwoty zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do niego, inne świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna...

2015.08.19
Skierowanie do DPS a własne zasoby majątkowe...
   Bardzo kotnrowersyjna publikacja dotycząca możliwości odmowy skierowania do domu pomocy społecznej osoby, która posiada własne zasoby majątkowe (dom, mieszkanie, środki pieniężne). 
 
   W Ośrodkach Pomocy Społecznej często ścierają się odległe jak się okazuje, od siebie interesy gminy i mieszkańców, którzy takiej pomocy potrzebują. 
 
   Przeczytaj i wyraź swoją opinię... Nie będzie łatwo.. Zapraszam do komentowania...
2015.08.14
Sto tysięcy odsłon prawnikwpomocyspolecznej.pl   Niespełna dwa lata wystarczyły by moja strona "prawnikwpomocyspolecznej.pl" mogła pochwalić się przeszło stoma tysiącami odsłon. Ten wynik z jednej strony pokazuje, że tego typu witryny potrafią znaleźć swoje miejsce w sieci, z drugiej stanowi motywację do jeszcze bardziej aktywnej i otwartej pracy, która pozwoli Państwu przynajmniej w minimalnym zakresie ułatwić realizację obowiązków służbowych.

   Za wszystkie komentarze (te dobre i te złe), wiadomości i pytania przesłane na moją skrzynkę pocztową, bądź zamieszczone wprost na łamach strony internetowej serdecznie dziękuję, zachęcając do dalszego korzystania z zasobów mojej strony.
2015.08.04
Pierwszy Dzwonek - podstawy organizacyjne...   Od przeszło dwóch lat, w Ośrodkach Pomocy Społecznej pojawia się pytanie, w jaki sposób zrealizować wsparcie finansowe dotowane przez samorząd województwa, a przyznawane w ramach programu "Pierwszy Dzwonek".
  
   W publikacji zamieszczono kilka podstawowych wskazówek, niezbędnych dla realizacji projektu. W artykule znajdziecie także Państwo odnośniki do wybranego orzecznictwa, czy chociażby wskazówek formułowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
2015.08.02
Podwyższenie kryteriów dochodowych
   Od pierwszego października 2015 r. uległy podwyższeniu kryteria dochodowe, uprawniające do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej.
2015.07.28
Regulacje szczególne w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

   W artykule zamieszczam linki oraz odnośniki do wytycznych, pism, okólników i wyjaśnień do wyjaśnień w zakresie realizacji procedury „Niebieskie Karty”. Publikacje te skierowane są do osób pracujących z rodziną doświadczającą przemocy w rodzinie i stanowią uzupełnienie (doprecyzowanie) przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

2015.07.22
Dłużnik alimentacyjny stroną w FA / ZA
   Publikacja opisuje status dłużnika alimentacyjnego w postępowaniu o ustalenie prawa do świadczeń pieniężnych z funduszu alimentacyjnego - odpowiednio, choć sporadycznie już, zaliczki alimentacyjnej. W artykule wskazuję na zmieniające się stanowisko judykatury, które zauważa także interes dłużnika alimentacyjnego w możliwości uczestniczenia w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Ośrodek. Zapraszam do lektury....
2015.07.17
Ponowne rozpatrzenie sprawy
   Publikacja odpowiada na najczęściej zadawane przez Państwa pytania, dotyczące sposobu postępowania w przypadku uchylenia decyzji organu pierwszej instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia. W artykule zamieszczono podstawowe wskazówki dotyczące zasad rządzących ponownie prowadzonym postępowaniem administracyjnym, jak również szczegółowe zasady obowiązujące w procedurze ponownie prowadzonego postępowania.
2015.07.05
Zasady udostępniania akt osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie...
 
   Publikacja pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy wszystkie osoby biorące udział w procedurze "Niebieskie Karty" mają prawo wglądu do akt postępowania, w tym prawo do czynienia z nich odpisów. Dotychczas w tej kwestii miała sposobność wypowiedzieć się jedynie Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, odpowiadając na tak postawione pytanie przecząco. Artykół uwzględnia także stanowisko Generalnego Inspektora Danych Osobowych w jednej z wydawanych przez w/w organ decyzji administracyjnych, jak również kształtujące się dopiero orzecznictwo sądów administracyjnych. 
2015.05.06
czy pracownik ośrodka może pełnić rolę opiekuna prawnego / kuratora
   W artykule odpowiadam na liczne pytania kierowane do mnie, a związane z zagadnieniem sprawowania przez pracowników Ośrodka kurateli nad osobą nieznaną z miejsca pobytu oraz opieki prawnej nad osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie. Praktyka pokazuje, wezwanie sądu do wskazania osoby, która opieki tej miałaby się podjąć jest źle interpretowane. Stąd duża liczba nieporozumień i poczucie krzywdy wśród kadry Ośrodka...
2015.04.17
Pomoc prawna - wywiad środowiskowy    Publikacja dotycząca możliwości przeprowadzania wywiadów środowiskowych na potrzeby Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz innych Ośrodków Pomocy Społecznej. W artykule zamieściłem argumenty przemawiające za możliwością korzystania z wywiadu środowiskowego w postępowaniach w sprawie ulgi w spłacie zobowiązań alimentacyjnych wobec Gminy, jak również ulgi w spłacie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Zapraszam do komentowania....

2015.04.03
Obdukcja vs zaświadczenie lekarskie
   Zachęcam do zapoznania się z krótkim artykułem, który ostatecznie rozwieje Państwa wątpliwości związane z mocą dowodową zaświadczenia lekarskiego, dokumentującego akty przemocy na osobie najbliższej. W publikacji tej wyjaśniam podstawowe różnice pomiędzy obdukcją a zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza pierwszego kontaktu. W treści znajdziecie także cenne rady dla kadry Ośrodka, a dotyczące korzyści płynących z prawidłowego pouczenia pokrzywdzonego o jego prawach.
2015.04.01
Wyrok "Reasumując stwierdzić trzeba, że skoro skarżąca sumę uzyskaną ze sprzedaży lokalu w którym dotychczas zamieszkiwała przeznaczyła w całości na lokal w którym zamieszkała, to uzyskana jednorazowo kwota 250 000 złotych nie stanowi dochodu o którym mowa w art. 8 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej. Konsekwencją powyższego jest ustalenie, że nie ma podstaw do jej zaliczania na poczet dochodu określonego przepisem art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej""
2015.03.26
    Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacji (SEPI) to zagadnienie, które nie jednemu administratorowi bezpieczeństwa informacji w Ośrodku Pomocy Spolecznej, spędza sen z powiek.

    Czy powierzenie Powiatowemu Urzędowi Pracy danych osobowych, w tym danych szczególnie chronionych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy jest legalne? Czy możliwość taka została w jakikolwiek ukonstytuowana przepisami powszechnie obowiązującego prawa? Wreszcie, czy każdy pracownik posiadający dostęp do Platformy może przetwarzać dane osobowe każdego klienta Ośrodka, korzystającego ze wsparcia Urzędu Pracy?
2015.02.18
Ruszył moduł z rejestrem ABI
   26 stycznia 2015 r., na platformie E – GIODO uruchomiono moduł umożliwiający dostęp do rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji. Elektroniczna wersja rejestru stanowi odpowiedź na zmiany ustawy o ochronie danych osobowych, które weszły w życie z początkiem bieżącego roku.
2015.02.02
Wasze pytania   Czy dzień 30 czerwca 2015 r., to data do której należy ostatecznie dokonać zmian w dokumentacji Ośrodka, stanowiącej system ochrony danych osobowych? W Ośrodku funkcję administratora bezpieczeństwa informacji pełni informatyk, który służbowo jest podległy kierownikowi jednostki Organizacyjnej Ośrodka. Czy zmiany zobowiązują do zmiany struktury organizacyjnej Ośrodka, która sprawi, że informatyk będzie podległy jedynie Dyrektorowi / Kierownikowi Ośrodka?
2015.02.01
Wasze pytania   W jaki sposób powinien postąpić Ośrodek w stosunku do spadkobierców, w przypadku śmierci osoby, która złożyła wniosek o wypłatę zasiłku dla opiekuna, przed wydaniem decyzji przyznającej świadczenie.
2015.02.01
Wyrok "Zasadnie wywiódł organ odwoławczy, że czasowy pobyt pensjonariusza dps w szpitalu nie pozbawia go prawa do świadczenia z pomocy społecznej. Oznacza to, że dom pomocy społecznej musi utrzymywać to miejsce do czasu powrotu pensjonariusza, a to generuje koszty. Nie jest przy tym możliwe miarkowanie tych kosztów w zależności od zaistniałych okoliczności, albowiem opłata za pobyt w dps nie jest opłatą pokrywającą rzeczywiste koszty utrzymania danego mieszkańca w dps (art. 60 ust. 1 ustawy mówi o średnim koszcie utrzymania mieszkańca w dps) jest to opłata o charakterze ryczałtowym."
2014.12.24
Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowychUstawą z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1662), nasz suweren wprowadził w ustawie o ochronie danych osobowych znaczące, także dla Ośrodków Pomocy Społecznej zmiany.

2014.12.12
Wyrok (...)Orzekając w przedmiocie przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych, organ ma obowiązek wziąć pod uwagę wskazówki, co do zasad udzielania pomocy społecznej osobom potrzebującym, pamiętając nie tylko o tym, że rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy – art. 3 ust. 3 ustawy ale i o tym, że potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej – art. 3 ust. 4 ustawy. Ponadto udzielenie pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych uzależnione jest również od zaistnienia dodatkowej przesłanki, którą jest brak możliwości członków rodziny do sprawowania opieki."
2014.11.19
Wyrok (...) Jednakże - w ocenie Sądu - powołany przepis ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczy sytuacji, gdy dana osoba wnioskuje o przyznanie świadczenia na osobę wymagającą opieki, na którą ustalone już zostało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na rzecz innego członka rodziny, ewentualnie sytuacji gdy wnioskodawca ma już ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na rzecz innej osoby wymagającej opieki. Innymi słowy jeżeli osoba w rodzinie ma już ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na daną osobą wymagającą opieki, to inny członek rodziny nie może uzyskać świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad tą samą osobą."
2014.11.15
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
   Podstawy organizacyjne dotyczące organizacji na terenie gminy specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi... W publikacji przeczytasz o kwestiach na które warto zwrócić uwagę, organizując usługi dla podopiecznych Ośrodka...
2014.11.15
Wyrok „(…) W sytuacji, gdy mimo podjętych przez Ośrodek starań nie udało się zatrudnić osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe i w konsekwencji z tego powodu odmówiono na wnioskowany okres przyznania tych świadczeń, za słuszne uznać należy stanowisko Sądu, że wskazana okoliczność uzasadniała odmowę przyznania świadczenia.”
2014.11.05
Wyrok „(…) skoro ustawową podstawą do przyznania świadczenia rodzinnego jest dochód rodziny rozumiany jako miesięczny przeciętny dochód członków rodziny uzyskany w skali roku kalendarzowego, to zasada ta winna mieć zastosowanie również w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy .”
2014.11.04
Podwyższenie kryteriów dochodowych
   Od pierwszego listopada 2014 r. uległy podwyższeniu kryteria dochodowe, uprawniające do korzystania ze świadczeń rodzinnych.
2014.10.30
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku   Bardzo często zdarza się, że przy biurku pracownika socjalnego zasiada osoba potrzebująca pomocy prawnej, jednak nie zawsze oferta, którą dysponujemy pozwala skierować potrzebującego do prawnika, który kompleksowo zajmie się sprawą.
2014.10.29
kampania społeczna "ty decydujesz"   Chcesz coś zmienić??? Zacznij od siebie.... Ruszyła kampania lokalna "ty decydujesz", której głównym celem jest uświadomienie każdego z nas, że wszystko co się w naszym życiu dzieje uzależnione jest w przeważającej ilości przypadków od naszych decyzji.
2014.10.26
Wyrok   "(...)W orzecznictwie sądów administracyjnych znaleźć można popierany przez skład orzekający pogląd, z którego wynika, że w postępowaniu administracyjnym o udzielenie pomocy społecznej do złożenia wniosku o udzielenie pomocy społecznej dla rodziny, jak i do złożenia odwołania od decyzji zapadłej w takiej sprawie, uprawniony jest każdy z członków tej rodziny, bo każdy z nich jest osobą zainteresowaną w rozumieniu art. 28 k.p.a. (vide wyrok NSA oz. w Katowicach z dnia 5 marca 2003 sygn. akt II SA/Ka 878/99)."
2014.10.25
Wasze pytania   Pracownik Ośrodka, podejmujący czynności wobec dłużników alimentacyjnych, o których mowa w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nie musi legitymować się poświadczeniem bezpieczeńśtwa z ustawy o ochronie informacji niejawnych.
2014.10.25
Wyrok   Wyrokiem z dnia 21 października 2014 r., Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z ustawą zasadniczą art. 17 ust. 1 b ustawy o świadczeniach rodzinnych, w zakresie w jakim przepis ten różnicuję uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku określonego w tym przepisie ze względu na moment powstania niepełnosprawności.
2014.10.21
Kompleksowe rozwiązania w ramach systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie    Ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2010 r., Nr 125, poz. 842), ustawodawca podjął próbę reaktywacji systemu przeciwdziałania przemocy w kraju.  Zmiany weszły w życie z dniem 1 sierpnia 2010 r. Jak pokazała praktyka, dotychczasowe rozwiązania ustawowe były tylko zlepkiem idei i założeń, które nie koniecznie znajdywały odzwierciedlenie w gminnych systemach przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2014.10.14
Uprawnienia Ośrodka we wstępnej fazie postępowania przygotowawczego   Czy zdarzyło wam się kiedyś, że ogromny wysiłek związany z pomocą udzieloną osobie pokrzywdzonej przez najbliższego członka rodziny poszedł na marne?
2014.10.06

Sposoby zabezpieczenia danych osobowych w Ośrodku    Aby ułatwić tworzenie systemu ochrony danych osobowych w Ośrodku, poniżej zamieszczam sposoby zabezpieczenia danych osobowych, z którymi spotkamy się w trakcie rejestracji zbioru danych osobowych na Platformie E-GIODO.

 

2014.10.03

Dane osobowe    Ochrona danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej to zagadnienie, które nie jednemu z nas spędza sen z powiek. Ustawa o ochronie danych osobowych, przepełniona jest pojęciami nie jasnymi, o dużym natężeniu abstrakcyjności, stąd prawidłowe wdrożenie systemu ochrony danych osobowych w Ośrodku, przysparza wielu problemów.
2014.08.31
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
    Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 r., (sygn. akt: I OPS 15/13): "Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w przypadku korzystania z urlopu wychowawczego w celu sprawowania opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, przysługuje do zasiłku rodzinnego na każde z tych dzieci."

2014.06.15

    Śmierć….. to strata, która dotyka nas nie tylko w życiu prywatnym. Choć nie często się zdarza, obok smutku i żałoby po osobie, nad którą roztaczaliśmy opiekę, czy to przy uzupełnianiu dokumentacji w świadczeniach rodzinnych, bądź w trakcie pracy z rodziną, bardzo często pozostawia po sobie jeszcze jedną wątpliwość. Czy uchylić decyzję przyznającą świadczenie, czy też stwierdzić jej wygaśnięcie ? Może wystarczy zwykła notatka służbowa i załączony do niej akt zgonu ? Wątpliwość ta powraca z mniejszym bądź większym natężeniem, dlatego warto zastanowić się nad prawidłowym rozwiązaniem, które ostatecznie pozwoli zapomnieć, o tak błahej jedynie na pozór rozterce.

2014.06.13
   W nawiązaniu do wykładni, która zaczęła krążyć niedawno wśród pracowników świadczeń rodzinnych, zgodnie z którą to osobie uprawnionej do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie decyzji wydanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, która utraciła to prawo z dniem 1 lipca 2013 r. należy przyznać zasiłek dla opiekuna, niezależnie od okoliczności pozostawania w związku małżeńskim, poniżej przedstawiam swoje stanowisko.
2014.04.18

Wypłata świadczeń małżonkowi osoby uprawnionej   Małżeństwo jako instytucja, która swoje źródło czerpie w Konstytucji oraz w aktach rangi ustawowej, obok wielu zadań czy obowiązków przyznaje osobom związanym węzłem małżeńskim, także szereg uprawnień i upoważnień. Jednym z wielu zagadnień mogących sprawić trudność pracownikowi zatrudnionemu w ośrodku pomocy społecznej, jest uprawnienie małżonka do pobierania przysługujących drugiemu małżonkowi należności, a to z powodu czasowego pozbawienia możliwości aktywnych działań, w tym także w bieżących sprawach życia codziennego. Poniżej zamieszczone informacje, pozwolą bardziej profesjonalnie, a co najważniejsze zgodnie z przepisami prawa załatwić sprawę petenta, który stawił się w ośrodku pomocy społecznej w celu odebrania należnych świadczeń, przysługujących tylko drugiemu małżonkowi.

2014.04.02
Wywiad środowiskowy z osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie

    Dotychczasowa współpraca z pracownikami socjalnymi, różnych ośrodków pomocy społecznej pozwala twierdzić, że spore problemy i wątpliwości pojawiają się w sytuacji, w której wywiad środowiskowy należy przeprowadzić w związku z koniecznością ustalenia sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, finansowej i majątkowej osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie. Bardzo często zdarza się, że osoba ubezwłasnowolniona całkowicie zamieszkuje w innej miejscowości niż opiekun prawny. Niejednokrotnie opieka i piecza nad osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie powierzona zostaje osobom trzecim, co gorsza bez należytego nadzoru opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie. Od razu nasuwa się pytanie, który ośrodek pozostaje właściwy dla przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, jakie informacje i oświadczenia odebrać od opiekuna prawnego, a które z nich mają pochodzić bezpośrednio ze środowiska. Aby prawidłowo wyłożyć to pozornie skomplikowane zagadnienie, w pierwszej kolejności należy sięgnąć do kodeksu cywilnego.

2014.03.26
Dyżury pracowników socjalnych...

   Na przełomie 2013 / 2014 roku w środowisku pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej rozpętała się prawdziwa burza, która związana jest z całodobowymi dyżurami pracowników socjalnych. Pikanterii dyskusji dodały dążenia administracji rządowej na szczeblu województwa, zmierzające do zabezpieczenia przez każdy Ośrodek Pomocy Społecznej realizacji postanowień z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Aby w pełni zrozumieć skalę problemu, jak również prawidłowo przedstawić stanowiska obu stron, w pierwszej kolejności odnieść należy się do postanowień ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w znowelizowanym brzmieniu, których skutków ustawodawca z całą pewnością nie przewidział.