w w w . p r a w n i k w p o m o c y s p o ł e c z n e j . p l prawnikwpomocyspolecznej.pl - 500 + co się zmienia a co zostaje niezmienione:

500 + co się zmienia a co zostaje niezmienione:

500 + co się zmienia a co zostaje niezmienione...

   Od pierwszego kwietnia wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 195), której głównym celem jest „częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.”

   Tak wiem. Ameryki nie odkryłem. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka dodatkowych skutków prawnych, związanych z wejściem w życie w/w ustawy.

   Tak w ustawie Kodeks postępowania cywilnego, jak w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, katalog świadczeń wyłączonych spod egzekucji uzupełniony został o świadczenie wychowawcze (art. 31 i 32 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.) Konsekwentnie też, spod egzekucji wyłączono także dodatki wychowawcze dla rodzin zastępczych (czytaj - ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). .

   Zgodnie z art. 33 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, świadczenie wychowawcze i dodatki wychowawcze (dla rodzin zastępczych), jako świadczenia realizowane z Budżetu Skarbu Państwa, zostały zwolnione od podatku dochodowego.

   W ustawie o systemie oświaty, dodano możliwość weryfikacji oświadczenia o samotnym wychowaniu dziecka, a to „w drodze wywiadu przeprowadzanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata.” Do wywiadu należy stosować odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

   Świadczenia  oraz dodatku wychowawczego nie należy także wliczać do dochodu ustalanego na potrzeby ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkalnego.

   Co ważne, świadczenia oraz dodatku wychowawczego, nie wliczymy także ustalając prawo do dodatku mieszkaniowego i co najważniejsze, świadczeń tych nie możemy uznać za dochód rozstrzygając na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Przychodów w postaci świadczenia i dodatku wychowawczego, nie należy uwzględniać także w roku bazowym, stanowiącym podstawę do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych.


500 + co zmieniono a co zostaje niezmienione   Warto wskazać na rozszerzenie katalogu przypadków, w którym pracownik socjalny będzie zobowiązany przeprowadzić wywiad środowiskowy. Mowa oczywiście o art. 107 ustawy o pomocy społecznej, gdzie tym razem wprost wskazano na konieczność przeprowadzenia wywiadu środowiskowego „w celu weryfikacji wątpliwości dotyczących okoliczności związanej z niepodejmowaniem lub rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz sprawowaniem faktycznej opieki nad osobą, na którą ubiega się lub pobiera świadczenie pielęgnacyjne” – tak w przypadku ubiegania się o  świadczenie pielęgnacyjne, bądź korzystania z niego. 

   Analogicznie instytucję tą zastosowano do zasiłku opiekuńczego i co najważniejsze do świadczenia i dodatku wychowawczego, a to „(…) w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania warunku niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz sprawowania faktycznej opieki nad osobą, na którą ubiega się lub pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy.”

   Podobnie jak w świadczeniach im pokrewnych, składając wniosek o zasiłek lub dodatek wychowawczy, nie trzeba będzie uiszczać opłaty skarbowej, zaś postępowanie to zostało zwolnione w całości od kosztów.

  Tyle w wielkim skrócie. Teraz zakasamy rękawy i zabieramy się za sprawną realizację bogatego wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci.

   Stan prawny: 23 marzec 2016 r.

 

Wyraź swoją opinię i oceń artykuł:

500 + co się zmienia a co zostaje niezmienione...




Komentarze, te dobre i te złe...

Add a comment

Title:
Your Name(*):
Email:
Reply Notify:
Website:
Comment(*):
Code in the picture: This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
 
Trackback-URL